ایشان به عنوان مدیر بخش عکس ، که تمامی بخش‌های ودینگ، پرتره و کودک تحت نظارت او فعالیت می‌کنند، همچنین به عنوان سرپرست بخش آموزش وظیفه نظارت و ساماندهی کارآموزان به عهده دارد.