الهام کاویانی مدیر امور مالی مجموعه گرویتی که مسئول اعتبارسنجی تخصیص بودجه و سرمایه‌گذاری است. تعیین نرخ قرار داد و دستمزد به عهده او است. و همچنین تمام امور حسابداری کلی و جزئی مجموعه و پرسنل تحت نظارت ایشان انجام می‌شود.